คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

00-000-011-001         พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

Social Dynamics and Happy Living    3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

พัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเมืองภาคพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ควบคุมสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทย เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

Social evolution, social organization, social change, economic movement and economic problem solving by using sufficiency economy, ASEAN community approaching, democratic form of government  with the King as Head of State, civil politics, the relationship between law and other rules governing society, laws in daily life, the relationship among  society, economy and Thai  political problems for happy living

00-000-012-001         การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Life and Social Quality Development 3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนเองให้เข้ากับชีวิตและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

Philosophy and principles of Dhamma (the Buddha’s teaching) in daily life, individual working, developing the right concepts and self-attitudes; developing life quality, roles accountabilities and responsibilities for themselves and other people in accordance with  Dhamma (the Buddha’s teaching); self-management conforming  life and society, participating in social activities, the techniques for living with others and developing effective work

00-000-021-001         ทักษะการรู้สารสนเทศ

Information Literacy Skills      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์การค้นคว้าสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศ จริยธรรมการใช้สารสนเทศและการอ้างอิง การเรียบเรียงและการสื่อสารสารสนเทศ

Information literacy and higher education, analysis of information requirements, selection of information resources, information searching strategy, evaluation of information, ethics in using information  and citations, information compilation  and communication

00-000-021-002         การจัดการความรู้

Knowledge Management       3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

หลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู้ ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ กระบวนการใช้เทคโนโลยีจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการทำงานระดับบุคคลและองค์กร

Principles, theory, knowledge management, significance, and knowledge management objectives, the process of information technology for knowledge management, the application of knowledge management in working at the individual and organizational levels

00-000-022-001         คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต

Human Value : Arts and Sciences of Living    3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์ แนวความคิด ความเชื่อและความมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

The meaning of life, human developments, concepts, faith and reasons including virtues, ethics, Thai cultural identity, local wisdom and value according to the philosophy of sufficiency economy for happy living

00-000-022-002         การพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว ความงดงามแห่งบุคลิกภาพ

Basic knowledge of personality, personality theory, factors influencing personality, personality development technique, self perceptions, human relations, and personality mental health and adjustment, personalized beauty

00-000-023-001         กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

Sport and Recreation for Health       3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ฝึกทักษะการออกกำลังกาย และเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง ศึกษาหลักโภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่างๆ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Study and practice of how to exercise; increasing physical ability,  practicing exercises, choosing an appropriate sport for individual fitness, studying nutrition needed for different age groups, organizing recreational activities for leisure time, studying how to live and work as a team, applying skills for effective leadership and followers for happy living in order to develop a better quality of life

00-000-031-101         ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

English for Study Skills Development 3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน กลวิธีที่เหมาะสมในการฟัง พูด อ่าน และเขียน การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาความรู้เพิ่มเติม

English language for study skills development: various strategies inlistening, speaking, reading and writing; development of English ability as a tool for further study

00-000-031-102         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication    3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเลือกใช้ศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาที่เหมาะสม

The use of English skills: listening, speaking, reading and writing for daily life communication in various situations with suitable vocabularies, expressions and structures

00-000-031-203         การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

English Reading for Academic Purposes        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา หรือผ่านการทดสอบเทียบเท่า

Pre-requisite :  Passed 2 basic English courses or equivalent examinations

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ         ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเชิงวิชาการ

Reading strategies for academic purposes including vocabularies, structures and contents

00-000-031-204         สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

English Conversation for Daily Life     3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา

หรือผ่านการทดสอบเทียบเท่า

Pre-requisite :  Passed 2 basic English courses

or equivalent examinations

การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้คำศัพท์ สำนวนตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มารยาทในการสนทนา

General conversation in daily life, English conversation in various situations, the use of vocabulary and idioms in accordance with the target culture, as well as common courtesy in conversation

00-000-031-205         การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

English Writing for Daily Life   3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา หรือผ่านการทดสอบเทียบเท่า

Pre-requisite :  Passed 2 basic English courses or equivalent examinations

การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความสั้นๆ การเขียนจดหมาย และการเขียนเกี่ยวกับตนเองและเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

English writing in different situations; forms filling, short message and letter writing, writing about themselves and their daily life

00-000-032-101         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

หลักพื้นฐานการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่านการเขียนและการใช้ภาษาที่เหมาะสม และเน้นทักษะการสื่อสารในฐานะภาษาและวัฒนธรรมประจำชาติ เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

The basics of using Thai language for communication, listening, speaking, reading and writing involving the use of vocabularies, appropriate idioms and structure, the emphasis on communication skills as a national language and culture, to earn a future living

00-000-041-001         ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Life and Environment 3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผลกระทบ ความหมายและประเภทพลังงาน รูปแบบพลังงาน พลังงานทดแทน ความสัมพันธ์ของพลังงานกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

A basic knowledge of life and the environment; changes in the earth and life, chemicals used in everyday life, the effect of chemical usage on living, meaning and type of energy, forms of energy, renewable energy, relationship of energy to life and the environment

00-000-041-002         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

Science and Modern Technology      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ แนวโน้มและผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม และมีความตระหนักรู้เพื่อการปรับสภาพการดำรงชีวิต

Science andmodern technology, applied information and communication technology, trends and impact of technological development on life and society, the awareness for living adjustment

00-000-041-003         วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

Science for Health     3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์และการเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ อาหาร เครื่องสำอาง สารพิษ การระบาด และการป้องกันโรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การใช้ยา พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพตนเอง และให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่คนอื่น

The basic knowledge of science for health, the human body and development, organ systems, food, cosmetics, toxins, the spread and prevention of epidemics affecting society, drug and herbal usage in daily life, self care and giving advice to others

00-000-041-004         เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด

Information Technology for Smart Living      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย รายได้และการเติบโตของธุรกิจการสื่อสาร ความรับผิดชอบและการมีคุณธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ในยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิถีชีวิตอย่างชาญฉลาด และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Information and communication technology; patterns and roles of Internet communication; impact on life and adjustment for changes in Thai society and global society; revenue and growth of communication service via the Internet; responsibilities and morals in the age of borderless communication. Information and Technology Literacy. Application of information technology for smart living and continuous learning

00-000-041-005         การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Entrepreneurship in Science and Technology          3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ศึกษาความสำคัญของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจ โอกาสของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการผลิตและการตลาด ฝึกการจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับการประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Study the importance of business entrepreneurship. The chances of a private business entrepreneur in science and technology. The concept of creating innovative products of science and technology. The introduction for beginning operators. The preparation and analysis of budgets and business financial management. The sources of funding for small and medium businesses. Production management and marketing. Training to prepare and present a business plan for the establishment of science and technology

00-000-042-001         คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Mathematics and Statistics for Daily Life      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ การใช้เหตุผลและความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์กับงานในชีวิตประจำวัน สถิติกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสมดุล

The problem solving process by using mathematics and statistics, the procedure of using both reason and reasonable mathematics in daily life, statistics and problem solving in daily life for lifestyle balance

02-005-011-109         แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

Calculus 1 for Engineers        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์และรูปแบบยังไม่กำหนด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและเทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์

Vector algebra in the three dimensions, functions, limit and continuity, derivative applications of the derivative and indeterminate forms, indefinite integral and the techniques of integration definite integrals and its applications

02-005-011-110         แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร

Calculus 2 for Engineers        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

Pre-requisite :  02-005-011-109 Calculus 1 for Engineers

พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์

Polar coordinates and parametric equations, vector functions of one variable, calculus of vector functions of one variable, lines, planes and surfaces in three dimensions, calculus of real value functions of two variables and its application, calculus of real value functions of multiple variables and its applications

02-005-011-211         แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร

Calculus 3 for Engineers        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 02-005-011-110 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร

Pre-requisite :  02-005-011-110 Calculus 2 for Engineers

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน

Introduction to differential equation and their application, numerical integration, improper integrals, introduction to line integrals, mathematical induction, sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions

02-005-020-105         เคมีพื้นฐาน

Fundamentals of Chemistry   3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟเซนเททีฟ อโลหะและทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ จลนศาสตร์เคมี

Basic of the atomic theory and stoichiometry, electronic structures of atoms, periodic properties, representative elements, nonmetal and transition metals, chemical bonds, properties of gas, solid, liquid and solution, chemical equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetic

02-005-020-106         ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

Fundamentals of Chemistry Laboratory        1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : 02-005-020-105 เคมีพื้นฐาน หรือ เรียนควบคู่กัน

Pre-requisite :  02-005-020-105 Fundamentals of Chemistry

or allocatestudy

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทฤษฎีในเนื้อหารายวิชา 02-005-020-105 เคมีพื้นฐาน

Practical experiment relevant to 02-005-020-105 Fundamentals of Chemistry

02-005-030-101         ฟิสิกส์ 1

Physics 1        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

กลศาสตร์ของอนุภาค โมเมนตัมและการดลงานและพลังงาน สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด คลื่นกลในตัวการยืดหยุ่นและคลื่นเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล

Particles mechanics, pulse and momentum, work and energy, rigid bodies mechanics, oscillatory motion, properties of matter, wave and sound, heat and thermo-dynamics and fluid mechanics

02-005-030-102         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

Physics  Laboratory 1 1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : 02-005-030-101ฟิสิกส์ 1  หรือ เรียนควบคู่กัน

Pre-requisite :  02-005-030-101Physics 1 or allocate study

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ กลศาสตร์ของอนุภาค โมเมนตัมและการดลงานและพลังงาน กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด สมบัติเชิงกลของสสาร คลื่นกลในตัวการยืดหยุ่นและคลื่นเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล

Experiment on the particles mechanics, pulse and momentum, work and energy, rigid body mechanics, oscillatory motion, wave theory and sound waves, properties of matter, heat and thermodynamics and fluid mechanics

02-005-030-103         ฟิสิกส์ 2

Physics 2        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 02-005-030-101 ฟิสิกส์ 1

Pre-requisite :  02-005-030-101 Physics 1

ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่

Static electricity, elements of electromagnetism. DC and AC circuits, fundamental electronics, electromagnetism wave, optics and modern physics

02-005-030-104         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

Physics Laboratory 2  1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : 02-005-030-103 ฟิสิกส์ 2  หรือ เรียนควบคู่กัน

Pre-requisite :  02-005-030-103 Physics 2 or allocate study

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่

Experiment on the static electricity, elements of electromagnetism. DC and AC circuits, fundamental electronics, electromagnetism wave, optics and modern physics

31-407-030-221         วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

Basic Electrical Engineering    3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :-

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะนำ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers;introduction to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts ofthree-phase systems; method of power transmission; introduction to some basicelectrical instruments

31-407-030-222         ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

Basic Electrical Engineering Laboratory         1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-030-221 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน

Pre-requisite :31-407-030-221Basic Electrical Engineeringor allocate study

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

Laboratory experiments on basic DC and AC circuit, voltage, current, power, transformers, electrical machinery, three-phase systems, power transmission, basic electrical instruments

31-407-050-101         การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

Basic Engineering Training      3(1-6-4)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆขั้นตอนการผลิตพื้นฐาน

Practice on fundamentals of engineering work related to measuring instruments, basic machine tools, equipment tools; procedure of basic production

31-407-050-102         การเขียนแบบวิศวกรรม

Engineering Drawing    3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การเขียนแบบตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและค่าพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบภาพตัดแบบต่างๆ ภาพช่วยและภาพคลี่ การสเก็ตภาพ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing

31-407-050-103         กระบวนการผลิต

Manufacturing Processes       3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเช่นการหล่อ การขึ้นรูป การตัดเฉือนด้วยเครื่องจักร และการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกระบวนการผลิตพื้นฐานของต้นทุนการผลิต

Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming,machining and welding; material and manufacturing processes relationships; fundamentalof manufacturing cost

31-407-050-204         สถิติวิศวกรรม

Engineering Statistics  3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สมการถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of variance;regression and correlation; using statistical methods as the tool in problem solving

31-407-050-305         ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

Industrial Engineering Laboratory      1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาทำงาน การยศาสตร์ การวางแผนและควบคุมการผลิตการควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน และความปลอดภัย

Basic practice of motion and time study, ergonomics, production planning and control, quality control, plant design, and safety

31-407-070-102         กลศาสตร์วิศวกรรม

Engineering Mechanics          3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 02-005-030-101 ฟิสิกส์ 1

Pre-requisite :02-005-030-101Physics 1

หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของอนุภาคและไดอะแกรมวัตถุอิสระการวิเคราะห์โครงสร้างสถิตยศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม

Fundamental concepts of mechanics;force and moment of force; force systems and resultants;equilibrium of particle and free body diagrams;structural analysis; fluid statics;kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy;impulse and momentum

31-407-070-203         เทอร์โมไดนามิกส์

Thermodynamics       3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

Pre-requisite :02-005-011-109Calculus 1 for Engineers

สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อหนึ่ง และกฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์โนต์ งาน พลังงาน การเปลี่ยนรูปของพลังงานและความร้อน เอนโทรปีและหลักการพื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน

Thermodynamic properties;zeroth law, first law and second law of thermodynamics; Carnot cycle; work, energy, conversion of energy and heat; entropy and basicconcepts of heat transfer

31-407-073-019         ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน

Basic Mechanical Engineering Laboratory      1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกลศาสตร์วัสดุ อุณหพลศาสตร์ และกลศาสตร์ของไหล

Basic practice of mechanics of materials, thermodynamics andfluid mechanics

31-407-100-101         การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming        3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรม

Concept and components of computer systems; hardware/software interactive; electronic data processing concepts; program design and development; high-level language programming and its applications; use of programming software for engineering applications

31-407-120-101         วัสดุวิศวกรรม

Engineering Materials  3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุคอมโพสิด แผนภาพสมดุลวัฏภาคและความหมาย คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Relationship between structures, properties, production processes and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and materials degradation

31-407-051-101         ปฏิบัติงานเครื่องมือกล

Machine Tools Practice         3(1-6-4)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การปฏิบัติงานเครื่องมือกลที่เกี่ยวข้องกับ งานเลื่อย งานเจียระไน งานเจาะ

งานกลึง งานกัด งานไส การใช้เครื่องมือวัด ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การประยุกต์ใช้ในงานผลิตในระบบอุตสาหกรรม

Machine tools practice related to sawing, grinding, drilling, turning, milling, planning; using of measuring instruments; safety in operation; applied in industrial manufacturing systems

31-407-051-202         ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น

Welding and Sheet Metal Practice     3(1-6-4)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การปฏิบัติการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ การเชื่อมแก๊ส การเชื่อมด้วยแก๊สปกคลุมแบบมิกและทิก งานโลหะแผ่น ความปลอดภัยในงานเชื่อม

Practice on shielded metal arc welding; gas welding; gas metal arc MIG & TIG welding; sheet metal; welding safety

31-407-051-203         ปฏิบัติการวิศวกรรมมาตรวิทยา

Metrology Engineering Laboratory     2(1-3-3)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

หลักการวัดและการตรวจสอบ การใช้เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม หลักการตรวจสอบด้านมิติ การตรวจสอบสภาพผิวงาน หลักการพื้นฐานของการกำหนดเกณฑ์

ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (GD&T) การประเมินผลการวัดและการตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องมือวัด การประยุกต์ใช้ในงานการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

Principles of measurement and inspection; measurement tools used in engineering; principles of dimensional inspection; surface inspection; basic principles of defining geometric tolerances (GD&T); measurement evaluation and inspection; measuring instruments maintenance;  application in industrial production

31-407-051-204         วิศวกรรมความปลอดภัย

Safety Engineering      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การศึกษาหลักการการป้องกันความสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และการควบคุมภัยอันตรายในสถานที่ทำงาน องค์ประกอบของมนุษย์ เทคนิคความปลอดภัยของระบบ หลักการบริหารความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง

การออกแบบระบบความปลอดภัย การออกแบบระบบดับเพลิงและกฎหมายความปลอดภัย

Study of loss prevention principles; design, analysis, and control of workplace hazards, human element; system safety techniques; principles of safety management; risk assessment; safety system design;fire extinguishing systemsdesign;and safety Laws

31-407-051-205         ปฏิบัติการวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ

Material Testing Engineering Laboratory       2(1-3-3)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

สมบัติทางกลของวัสดุภายใต้แรงกระทำ หลักการของการทดสอบวัสดุ ปฏิบัติงานทดสอบวัสดุการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

Mechanical properties of material with applied force; principles ofmaterial testing; material testing practice; analysis of testing results

31-407-051-206         การศึกษางานอุตสาหกรรม

Industrial Work Study 3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-050-204 สถิติวิศวกรรม

Pre-requisite : 31-407-050-204 Engineering Statistics

ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน และการประยุกต์ใช้หลักการเคลื่อนไหวอย่างประหยัด การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร สูตรเวลา การสุ่มตัวอย่างงาน การประเมินสมรรถนะการทำงาน ระบบข้อมูลมาตรฐานและการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

Working knowledge of the time and motion study; practices and proceduresincluding application of principles of motion economy; use of flow process charts anddiagram, Man-Machine charts, micro-motion study, time formulas, work sampling,performance rating, standard data systems and use of equipment related to the work

31-407-051-307         การควบคุมคุณภาพ

Quality Control          3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-050-204 สถิติวิศวกรรม

Pre-requisite : 31-407-050-204 Engineering Statistics

การจัดการควบคุมคุณภาพ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมในการผลิต

Quality control management, quality control techniques; engineering reliability formanufacturing

31-407-051-308         การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ระบบการผลิตขั้นแนะนำ เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรสำหรับการตัดสินใจ การกำหนดตาราง

การผลิตการควบคุมการผลิต

Introduction to production systems; forecasting techniques; inventory

management; production planning; cost and profitability analysis for decision making;production scheduling; production control

31-407-051-309         การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

Industrial Plant Design 3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-206การศึกษางานอุตสาหกรรม

Pre-requisite : 31-407-051-206Industrial Work Study

การออกแบบโรงงานขั้นแนะนำ การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบโรงงาน การจัดวางผังและการวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวก การขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของปัญหาด้านการจัดวางผังโรงงาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ประเภทพื้นฐานของผังโรงงานเบื้องต้นและหน้าที่ประกอบ

Introduction to plant design, preliminary analysis of plant design, layout and facilities planning; material handling; nature of plant layout problems; plant location; product analysis; basic types of layout service and auxiliary functions

31-407-051-310         เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Engineering Economy  3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

วิธีการเปรียบเทียบแบบต่างๆ ค่าเสื่อมราคาการประเมินการทดแทนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนประมาณการผลภาษีเงินได้

Methods of comparison; depreciation, evaluation of replacement, risk anduncertainty, estimating income tax consequences

31-407-052-201         การวิจัยการดำเนินงาน

Operations Research  3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-050-204 สถิติวิศวกรรม

Pre-requisite :  31-407-050-204 Engineering Statistics

ระเบียบวิธีการวิจัยดำเนินงานในการแก้ปัญหาวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่ขั้นแนะนำ การเน้นการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองการขนส่ง ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย แบบจำลองวัสดุคงคลัง และการจำลองในกระบวนการตัดสินใจ

An introduction to the methodology of operations research in modern industrialengineering problem solving, emphasis is made on the use of mathematical models, linearprogramming, transportation model, game theory, queuing theory, inventory model and simulationin decision making process

31-407-052-202         วิศวกรรมการบำรุงรักษา

Maintenance Engineering       3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

แนวคิดการบำรุงรักษาในทางอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) สถิติการชำรุด ความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ความสามารถในการบำรุงรักษาและความพร้อมของเครื่องจักรในการใช้งาน การหล่อลื่น ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร การควบคุมการบำรุงรักษาและระบบสั่งงาน องค์กรในการบำรุงรักษา บุคลากรและทรัพยากรในการบำรุงรักษา ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) การบริหารวงจรชีวิตเครื่องจักร ตัวชี้วัดสมรรถนะและการรายงานผลการบำรุงรักษา การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา

Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM) concepts, Failure statistics, reliability, maintainability and availability analysis, Lubrication, preventive maintenance systems and condition monitoring technologies, Maintenance control and work order systems, Maintenance organization, personnel and resources, Computerized maintenance management systems (CMMS), Life cycle management, Maintenance reports and key performance indexes, Maintenance system development

31-407-052-303         การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

Supply Chain Management and Logistics      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

หลักการการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ความสำคัญของ

โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระบบเศรษฐกิจและระบบของบริษัทบทบาทของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ การวางแผนห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ความสำคัญของการบริการลูกค้า การขนถ่ายและขนส่งในอุตสาหกรรม การเลือกอุปกรณ์ในการขนถ่าย การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อในการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ แนวโน้มทั่วโลกของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

Principles of logistics and supply chain management; the importance of logistics and supply chain management on economic and business system; role of logistics in industrial; computer and information technology for logistics; logistics and supply chain planning; the importance of customer service; transfer and transport in industrial; material handling selection; inventory management; transportation; packaging, purchasing in logistics and supply chain operations; global trends of logistics and supply chain

31-407-052-304         การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ

Simulation for Decision Making         3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-050-204 สถิติวิศวกรรม

Pre-requisite : 31-407-050-204 Engineering Statistics

รูปแบบการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ การจำลองเหตุการณ์แบบช่วงและแบบต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการสร้างจำนวนสุ่ม การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของตัวแบบจำลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์ การจำลองด้วยมือ การสร้างรูปแบบการจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์รูปแบบการจำลองในปัญหาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม การใช้การจำลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ

Introduction to computer simulation; discrete and continuous event simulation; data analysis; random number generation techniques; verification and validation of simulation models; output analysis; simulation by hand; simulation with computer software; applications of simulation for business and industrial problems;simulation in the decision making process

31-407-052-305         การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Industrial Engineering Pre-Project      1(1-0-2)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่สนใจ การวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การวางแผนการดำเนินโครงงาน การออกแบบการทดลอง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทดลองที่เหมาะสม การประเมินราคา การเขียนรายงาน

การนำเสนอโครงงาน

Data research on interested topics; problem analysis and suggesting methods to solve problems; project planning; experimental design; suitable use of experimental equipment; budget estimation; report writing; presentation

31-407-052-406         โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Industrial Engineering Project 3(1-6-4)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-052-305การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Pre-requisite :31-407-052-305Industrial Engineering Pre-Project

การวางแผนการดำเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกำหนดวิธีการแก้ปัญหา นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงานโครงการที่สมบูรณ์และนำเสนอผลการดำเนินงานในขั้นสุดท้าย

Project planning; operate on approved projects; operational analysis;identify problem and specify solution;presentation of project results periodically;completed project report andpresent final performance

31-407-052-407         สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

Cooperative Education for Industrial Engineering      6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขที่สาขาฯ กำหนด

Pre-requisite :According to the conditions ofthe program

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ

ในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเอง

และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา

หมายเหตุ การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนนตัวอักษร ต่อไปนี้

พ.จ. หรือ  S   หมายถึง   พอใจ (Satisfactory)

ม.จ. หรือ  U   หมายถึง   ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

Practice in a workplace as employees in relevant positions that related to industrial engineering and abilities in a period of no less than 16 weeks; under supervision of an assigned job supervisor from the workplace, students take responsibility for a particular role which has a systematic evaluation and followup process throughout the course in order for students to improve themselves and gain professional experience before they graduate

Remarks :The measurement and evaluation of the study, give the following character rating levels :

S   : Satisfactory

U   : Unsatisfactory

31-407-053-201         วิศวกรรมเครื่องมือ

Tool Engineering        3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

อุปกรณ์ทางกลสำหรับกำหนดตำแหน่งในการผลิต ประกอบด้วย การวางตำแหน่ง และการเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อช่วยในการตัดเฉือน การวัด

การประกอบ กระบวนการเชื่อม หรืออุปกรณ์ในการจัดการ การออกแบบเครื่องมือที่นำเอาการกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อจากชิ้นงานมาออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากพิกัดความเผื่อด้านขนาดและรูปร่าง ความคลาดเคลื่อนสะสม

การเลือกและคำนวณส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือกลที่ใช้ในการส่งถ่ายแรง เช่น ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ทอคเกิล พร้อมยกตัวอย่างเครื่องมือที่สมบูรณ์ เช่น จิ๊ก และฟิก

Mechanical devices to support for manufacturing to desired position, includingfixed position and moving in desired pathway, to assist in cutting, measuring, assembling,welding processes or handling equipments; tools designed from work piece dimensionsand their tolerances to avoid errors of dimensions and shape tolerances; stackingtolerances;selections and calculations of various mechanical components to use for forcetransmissions e.g. wedge effect, cams, screws, toggles etc; complete samples such as jigsand fixture

31-407-053-202         งานเครื่องมือกล

Machine Tool  3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ชนิดของเครื่องมือกลและการนำไปใช้งาน เช่น เครื่องมือกลในงานหล่อ งานขึ้นรูป กระบวนการตัดเฉือนวัสดุและเครื่องมือกลพิเศษสำหรับงานเฉพาะทางอย่างอื่น  โครงสร้างของเครื่องมือกล ชุดขับเคลื่อนและส่งกำลัง อุปกรณ์นำเลื่อนแบบเส้นตรงและแบบหมุนและแบริ่ง การปรับตั้งเครื่องมือกล ระบบควบคุมเครื่องมือกล เช่น ซีเอ็นซี (CNC), โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)

Types of machine tools and their applications i.e. machine tools for casting,metal forming, material removal processes and specialized machine tools for other specifictasks; structure of machine tools; machine drives and transmission units; linear and rotaryguides and bearings; machine tools set-up; machine tools control systems i.e. CNC, PLC

31-407-053-303         ระบบควบคุมอัตโนมัติ

Automatic and Control System         3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

เทคนิคพื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติและการใช้งานการควบคุมด้วยกลไกทางกล การควบคุมด้วยไฟฟ้า การควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

การควบคุมแบบป้อนกลับ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล(PLC) เซ็นเซอร์แบบอนาลอค ไบนารี่ และดิจิตอล เครื่องจักรกลซีเอ็นซี(CNC) ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

Fundamental of control techniques and their applications: mechanical control,electrical control, pneumatics controls, hydraulics control; feedback control; PLC; sensor:analog, binary, and digital; CNC machine tools; flexible manufacturing; industrial robots

31-407-053-304         กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ

Forming Process        3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

คุณสมบัติของวัสดุสำหรับการขึ้นรูปโลหะและการขึ้นรูปพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปชิ้นงานก้อน พื้นฐานกระบวนการขึ้นรูปด้วย การตี การรีด การอัด การลาก การขึ้นรูปโลหะผง โพลิเมอร์ เซรามิค และกระบวนการฉีดพลาสติก

ตัวแปรและเครื่องมือในการขึ้นรูปโลหะและกระบวนการฉีดพลาสติก

Material properties for metal forming and plastic forming; sheet metal forming;bulk forming; fundamental of metal forming processes; forging, rolling, extrusion, drawing;powder metallurgy, polymer, ceramic and plastic injection processes; factors and toolsinvolving metal forming and plastic injection processes

31-407-053-305         การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต

Production Engineering Pre-Project    1(1-0-2)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่สนใจ การวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การวางแผนการดำเนินโครงงาน การออกแบบการทดลอง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทดลองที่เหมาะสม การประเมินราคา การเขียนรายงาน

การนำเสนอโครงงาน

Data research on interested topics; problem analysis and suggesting methods to solve problems; project planning; experimental design; suitable use of experimental equipment; budget estimation; report writing; presentation

31-407-053-406         โครงงานวิศวกรรมการผลิต

Production Engineering Project         3(1-6-4)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-053-305การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต

Pre-requisite :31-407-053-305Production Engineering Pre-Project

การวางแผนการดำเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกำหนดวิธีการแก้ปัญหา นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงานโครงการที่สมบูรณ์และนำเสนอผลการดำเนินงานในขั้นสุดท้าย

Project planning; operate on approved projects; operational analysis;identify problem and specify solution;presentation of project results periodically;completed project report andpresent final performance

31-407-053-407         สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมการผลิต

Cooperative Education for Production Engineering   6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขที่สาขาฯ กำหนด

Pre-requisite :According to the conditions ofthe program

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ

ในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเอง

และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา

หมายเหตุ การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนนตัวอักษร ต่อไปนี้

พ.จ. หรือ  S   หมายถึง   พอใจ (Satisfactory)

ม.จ. หรือ  U   หมายถึง   ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

Practice in a workplace as employees in relevant positions that related to production engineering and abilities in a period of no less than 16 weeks; under supervision of an assigned job supervisor from the workplace, students take responsibility for a particular role which has a systematic evaluation and followup process throughout the course in order for students to improve themselves and gain professional experience before they graduate

Remarks :The measurement and evaluation of the study, give the following character rating levels :

S   : Satisfactory

U   : Unsatisfactory

31-407-054-001         การจัดการโครงการทางวิศวกรรม

Engineering Project Management      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การเลือกโครงการ การนิยามโครงการและการวางแผนโครงการ การจัดโครงสร้างของโครงการ โครงสร้างของงาน การประมาณโครงการ ความเกี่ยวเนื่องของงาน แผนงาน แผนภาพแกนต์และเส้นทางวิกฤติ การวางแผนทรัพยากร การวางแผนงบประมาณ การบริหารความเสี่ยงและการจัดการปัญหา การติดตามความก้าวหน้าและการควบคุมโครงการ การตรวจสอบโครงการ การปิดโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการและการบริหารทีมงาน

Project selection; project definition and project planning; project organization; work structure; project estimation; work dependency, work plan, Gantt chart, and critical path; resource planning; budget planning; risk management and problems management; project monitoring and controlling; project audit; project closure; roles of project manager and team management

31-407-054-002         การจัดการการเพิ่มผลผลิต

Productivity Management      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต เทคนิคการเพิ่มความสามารถในการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต

การปรับปรุงการงาน การวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISOมาตรฐานอุตสาหกรรม

Organizationmanagement for productivity improvement; productivity improvement techniques; human resource development for productivity improvement; work improvement; production planning and quality control; quality management system; ISO standard; industrial standards

31-407-054-003         การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม

Environmental and Energy Management in Industry  3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ความรู้ทั่วไปของมลพิษทางอุตสาหกรรม ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิตและการจำแนกมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบและการบำบัดมลพิษทางอากาศ แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำจากกระบวนการผลิตและการจำแนกมลพิษทางน้ำ การตรวจสอบและการบำบัดมลพิษทางน้ำ กากของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม การจัดการกากของเสียและการป้องกันการเกิดปัญหามลพิษการใช้พลังงานแหล่งพลังงาน พลังงานในรูปแบบต่างๆ และระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

General knowledge of industrial pollution; effects of pollution on the environment; air pollution sources from the manufacturing process and the classification of air pollution; monitoring and air pollution treatment; water pollution sources from the production process and classification of water pollution; monitoring of water pollution treatment; waste from industrial processes; waste management and prevention of pollution; energy consumption; source of energy; energy in various forms and energy management systems in the industrial; environmental law and pollution control; environmental management system standards

31-407-054-004         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายในงานอุตสาหกรรม

Human Resource Development and Industrial Law   3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

แนวคิดและหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรในฐานะผู้บริหาร หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระดับบุคคลและองค์กร กฎหมายโรงงาน กฎหมายการลงทุน กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม สุขวิทยาในโรงงานอุตสาหกรรม การประกันภัยทางอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติการขนส่ง พระราชบัญญัติโรงงาน

Concept and principles of human resource development; role and duty of an engineer in a position of manager; strategic management principles; process of human resource development and management; personal and organization development; industrial law; investment law; labor law and social security; industrial hygiene; industrial insurance; transportation act; factory act

31-407-054-005         การจัดการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

Industrial Automatic System Management    3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

เทคนิคของระบบควบคุม การควบคุมทางไฟฟ้า ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

การควบคุมแบบป้อนกลับ ชุดควบคุมโปรแกรมเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดชนิดต่างๆ

Control system techniques; electrical control; hydraulic and pneumatic; feedback control; sensor control programming; and measuring instruments

31-407-054-006         การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณสำหรับอุตสาหกรรม

Industrial Cost and Budget Analysis   3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-310 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Pre-requisite :31-407-051-310Engineering Economy

พื้นฐานการบัญชีสำหรับอุตสาหกรรม บัญชีต้นทุน การประมาณต้นทุนการจัดสรรต้นทุน การคิดต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนกระบวนการ ต้นทุนปกติต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงการวิเคราะห์งบประมาณเพื่อการวางแผนการผลิตและการทำกำไร รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

Basics of industrial accounting; cost accounting; cost estimate; cost allocation; job order cost; flow process cost; normal cost, standard cost, and actual cost;budget analysis for production planning and making profit; financial reporting and financial statement analysis

31-407-054-007         การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมอุตสาหการ

Design of Industrial Engineering Experiments 3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-050-204 สถิติวิศวกรรม

Pre-requisite : 31-407-050-204 Engineering Statistics

แนะนำการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม การทดลองที่มีการเปรียบเทียบอย่างง่าย การทดลองที่มีปัจจัยเดียว การทดลองแบบจัดกลุ่ม การทดลองแบบ 2k

แฟคตอเรียล การออกแบบการทดสองแฟคตอเรียลทั่วไป การคอนฟาวด์ใน 2k

แฟคตอเรียล การออกแบบการทดสองแบบแฟรคชั่นนัลแฟคตอเรียล การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ การวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบสนอง

Introduction to the design of engineering experiments; sample comparative experiments; experiments with a single factor; block designs; the 2k factorial design; general factorial designs; confounding in the 2kfactorial design; fractional factorial design; simple liner regression; multiple linear regression; response surface analysis

31-407-054-008         ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม

Management Information System for Engineering     3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

การพัฒนาและดำเนินการของเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นแนะนำ อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ แนวคิดและการออกแบบคลังข้อมูล การออกแบบระบบทั่วไปและการทดลองใช้งานระบบ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ระบบ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของงานอุตสาหกรรม

Introduction to the development and operation of information technology; information technology equipment; dataanalysis; information processing; system analysis; data warehouse concepts and design; general system design and system implementation; system analysis tools and techniques; applying Internet of Things (IoT) with industrial work; case studies in management information systems of industrial applications

31-407-054-009         การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการทางวิศวกรรม

Computer Application for Engineering Management 3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-100-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หรือ 31-407-052-201 การวิจัยการดำเนินงาน

Pre-requisite : 31-407-100-101 Computer Programming

or 31-407-052-201 Operations Research

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมขั้นแนะนำ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนทรัพยากรสำหรับวิสาหกิจ การพยากรณ์ การวางแผนทรัพยากรในการผลิต การวางแผนวัสดุในการผลิต การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต การประมวลผลคำสั่งผลิตและคำสั่งซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่งและกระจายสินค้า การจัดการคลังข้อมูล การจำลองระบบ

การควบคุมการผลิตและคุณภาพ และกรณีศึกษาในงานอุตสาหกรรม

Introduction to computer applications in industry; development and applications of computer in enterprise resource planning (ERP); forecasting; manufacturing resource planning (MRP II); material requirement planning (MRP); production capacity planning (CRP); production and purchasing order processing; inventory management; transportation and distribution management; data warehouse management; simulation; production and quality control;and case studies in industrial applications

31-407-054-010         การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน

Production and Operations Management     3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-308การวางแผนและควบคุมการผลิต

Pre-requisite :31-407-051-308Production Planning and Control

การวางแผนการจัดองค์กร การจัดการการผลิต การออกแบบระบบการผลิต

การควบคุมการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแก้ปัญหาในการผลิต

การประยุกต์ใช้การจัดการที่เหมาะสม

Organization planning; production management; manufacturing systems design;qualitative and quantitativeproduction control; solving problem in production; applications of proper management

31-407-055-001         การยศาสตร์

Ergonomics     3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

การยศาสตร์ขั้นแนะนำ คุณลักษณะของมนุษย์ ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ การออกแบบสถานีทำงาน ภาระงานทางสรีรวิทยา ภาระงานหนัก ภาระงานจากการขนย้ายสิ่งของ พื้นฐานชีวกลศาสตร์ ระบบคน-เครื่องจักร เครื่องแสดงผลข้อมูลแบบพลศาสตร์ การควบคุมระบบของมนุษย์ สภาพของเสียงในที่ทำงาน

Introduction to ergonomics; human characteristics; musculoskeletal system; workstation design; physiological load; heavy work; handling loads; basics of biomechanics; man-machine systems;dynamic visual display information; human system control; sound condition at workplace

31-407-055-002         กายวิภาคและสรีรวิทยาในการทำงาน

Anatomy and Work Physiology         3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

กายวิภาคของร่างกายมนุษย์ การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมซึ่งมีผลกระทบต่อการเผาผลาญอาหาร ระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนของเลือด อุณหภูมิของร่างกาย และระบบสุขภาพ ผลกระทบจากการทำงาน ความเกี่ยวข้องของการทำงานกับความล้าและการฟื้นตัว

Human anatomy; human physiological responses to do activity effected on metabolism, neuromuscular system, respiratory system, circulatory system, thermoregulatory system, and health system; work effects; work related fatigue and recovery

31-407-055-003         การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา

Motion and Time Study        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลากระบวนการแก้ปัญหาทั่วไป

การออกแบบและปรับปรุงการทำงานการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนภูมิการไหลของกระบวนการ แผนภูมิการผลิต แผนภูมิคนกับเครื่องจักร แผนภูมิการทำงานหลายแบบ และการศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การเพิ่มผลิตภาพเวลามาตรฐาน การสุ่มงานการวิเคราะห์งาน

Principles of motion and time study; general problem solving process; work design and improvement; data collection; flow process chart; operation process chart; man-machine chart; multiple activity chart and micro-motion study; productivity improvement; standard time; work sampling; work analysis

31-407-055-004         การวิเคราะห์และออกแบบงาน

Work Analysis and Design      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

ความหมายของงานและระบบงาน การวัดและการวิเคราะห์ลักษณะงานและกิจกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์การทำงานของมนุษย์ เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การวิเคราะห์และการออกแบบการทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะของมนุษย์ การออกแบบสถานีงานและพื้นที่ทำงาน การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน แบบจำลองประสิทธิภาพการทำงาน

Meaning of joband work systems; measurement and analysis of work characteristics and human activities; analysis of human working; motion and time study techniques; work analysis and design related human characteristics; workspaces and workstations design; work performance evaluation; simulation models for work performance evaluation

31-407-055-005         การยศาสตร์และการออกแบบ

Ergonomics and Design         3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การวัดขนาดร่างกาย การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย ท่าทางที่ถูกต้องและการยศาสตร์ การประยุกต์หลักการกายวิภาคและสรีรวิทยาในการออกแบบการทำงาน

Anatomy and physiology of musculoskeletal system; anthropometry; kinematic analysis of movement; correct posture and ergonomic; applied anatomical and physiological principles in work design

31-407-055-006         ปัจจัยมนุษย์ในวิศวกรรมและการออกแบบ

Human Factors in Engineering and Design     3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

ปัจจัยมนุษย์ในการออกแบบระบบคน-เครื่องจักร การออกแบบสถานีงาน การควบคุมและการแสดงผล การทำงานร่วมกันของคน-คอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมในระบบอุตสาหกรรม

Human factorsin man-machine systems design; workstations design; controlling and display; interaction between human and computer; environment in industrial systems

31-407-055-007         อาชีวการยศาสตร์

Occupational Ergonomics      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ประสาทวิทยา การวัดขนาดของร่างกาย และชีวกลศาสตร์ ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจาการทำงาน ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์การออกแบบเครื่องมือและสถานีงาน การป้องกันความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงาน

Anatomy, Physiology, neurology, anthropometry, and biomechanics; development of work-related musculoskeletal disorders; ergonomic risk factors; tools and workstation design; preventing musculoskeletal disorder from working

31-407-055-008         การออกแบบและตรวจวัดระบบงาน

Design and Measurement of Work Systems   3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

แนวคิดและเทคนิคในการออกแบบการทำงาน การปรับปรุงความสามารถในการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักร การจัดขั้นตอนการทำงาน การประยุกต์ใช้สรีรวิทยาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

Basic concepts and techniquesof working design; work improvement; man-machine relationship; work arrangement; applied physiology for productivity improvement

31-407-055-009         ปฏิบัติการเครื่องมือและวิธีการวัดการทำงาน

Work Measurement and Instrumentation Laboratory          2(1-3-3)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

เครื่องมือและตัวจับสัญญาณชีวการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การออกแบบและวิเคราะห์พื้นที่ในการทำงานและอุปกรณ์ในการทำงาน เทคนิคและวิธีการในการวัดการทำงาน แบบจำลองและการประเมินประสิทธิภาพในการทำงาน เทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ทางสถิติในการประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มทางระบาดวิทยา

Tools andvarious kinds ofbio-signals sensors related tomotion and time study; analysis and design of working area and equipment; technique and methodology of work measurement; modeling and assessment of work performance; sampling techniques; questionnaires and interviews; statistical analysis of risk assessment and epidemiologic data

31-407-056-001         คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ

Computer Aided Design        3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-050-102การเขียนแบบวิศวกรรม

Pre-requisite :31-407-050-102Engineering Drawing

หลักการและวิธีการใช้คำสั่งในการการสร้างและแก้ไขชิ้นงานแบบสองมิติ สามมิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

Principles of using the commands to create and edit part three-dimensional and two-dimensional with the computer aided design software; data storage formats

31-407-056-002         คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต

Computer Aided Design and Manufacturing  3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-056-001คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ

Pre-requisite : 31-407-056-001Computer Aided Design

หลักการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบออกแบบและช่วยในการผลิต การเขียนแบบและออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ในลักษณะทรงตัน ลักษณะพื้นผิวและลักษณะโครงลวด วิธีการจัดทำทางเดินเครื่องมือตัดในโปรแกรมส่วนที่ช่วยในการผลิต การจัดการข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์

Principles of computer programs for use to drawing and design manufacturing;drawing and designing in 2D and 3D solid, surface and wireframe;solution of tool path creating in CAM and data management for transfer to CNC machine

31-407-056-003         คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและงานวิศวกรรม

Computer Aided Design and Engineering      3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-056-001คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ

Pre-requisite : 31-407-056-001Computer Aided Design

หลักการและแนวคิดในการออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกแบบ การจำลองการผลิตโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Principles and concepts for using computers aided design parts and accessories; engineering analysis and analyze the impact of the design;production simulation by computer software

31-407-056-004         เครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Automatic Machine    3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-101ปฏิบัติงานเครื่องมือกล

Pre-requisite :31-407-051-101Machine Tools Practice

เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานด้วยระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องกลึงและเครื่องกัดที่ควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ลำดับขั้นในการเขียนและการใช้คำสั่งเชิงตัวเลขสำหรับควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตชิ้นงานเบื้องต้น

Automatic machines that operate with computer numerical control (CNC);basic principles of CNC lathes and CNC milling machines; steps to write and use numerical control for control the auto machine in cutting parts

31-407-056-005         นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

Pneumatic and Hydraulic       3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

หลักการทำงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ และสัญลักษณ์ การคำนวณหาแรงดันและปริมาณการไหลของของไหล การควบคุมระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์แบบต่างๆ การออกแบบวงจรควบคุม

Principles of pneumatic and hydraulic parts and accessories and symbols; calculation of pressure and flow rate of the fluid;

the pneumatic control system and hydraulic models; control circuitsdesign

31-407-056-006         การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตระบบอัตโนมัติ

Products and Automated Production Design 3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite : –

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การสเก๊ต การเลือกวัสดุ การสร้างแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ การสร้างแบบจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและการพิมพ์สามมิติ

Principles of product design; product specifications and benefits; sketching; material selection; production modeling; automatic manufacturing process design; automatic manufacturing modeling; rapid prototyping and 3D printing

31-407-056-007         ระบบอัตโนมัติแบบลีน

Lean Automation       3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

หลักการของการผลิตแบบลีน เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ของการผลิตแบบลีน พื้นฐานระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในการผลิตแบบลีน การวิเคราะห์และออกแบบระบบอัตโนมัติแบบลีน การจำลองระบบอัตโนมัติแบบลีน

Principles of lean production; tools and techniques of lean production; basic automated production systems; application of automated production systems in lean production; lean automation analysis and design; simulation of lean automation

31-407-056-008         หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

Industrial Robotics     3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

พื้นฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติการพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การจำแนกหุ่นยนต์ การแนะนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ประเภทของระบบขับเคลื่อน การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และภาษาการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การเลือกและออกแบบกริปเปอร์ เซ็นเซอร์ในหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ระบบการมองของหุ่นยนต์ การประมวลและวิเคราะห์ผลภาพ การประสานกันของฮาร์ดแวร์ การจำลองแบบกราฟิกของหน่วยการผลิตด้วยหุ่นยนต์ การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต

Fundamentals of robot technology; history and classification of robotics; industrial robotics; applications for industrial robots; basic robot motion; types of drive systems; programming the robot and robot programming language; gripper selection and design; sensors in robotics; robot motion analysis; robot vision systems; image processing and analysis; hardware interfacing; graphical simulation of robotic work cell; robot applications in manufacturing

31-407-056-009         การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต

Design of Production Machine Elements       3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-070-102กลศาสตร์วิศวกรรม

Pre-requisite :31-407-070-102Engineering Mechanics

ขั้นตอนในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต การวิเคราะห์แรงและความเค้นที่เกิดขึ้นในการชิ้นส่วนที่อยู่ภายใต้ภาระการส่งถ่ายกำลังของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิต เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่ออกแบบการออกแบบและคำนวณชิ้นส่วนและอุปกรณ์อื่นๆการเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนโดยใช้โปรแกรมในการออกแบบวิเคราะห์แรงที่กระทำ การคำนวณหาขนาดต้นกำลังในการขับเคลื่อนชิ้นส่วนของเครื่องจักร

Process of design of production machine elements; force analysis and stresses in the parts under the load transfer capacity of machine element;material selection appropriate for the design; design and calculations of parts and accessories; machineparts selection; analysis of component damage by using computer software for force analysis design; calculation of power source to drive parts of the machine

31-407-056-010         การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมการผลิต

Design of Production Engineering Experiments         3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-050-204 สถิติวิศวกรรม

Pre-requisite :31-407-050-204Engineering Statistics

สถิติขั้นแนะนำ การทดสอบสมุติฐาน การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมขั้นแนะนำ การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเดี่ยว การออกแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ จัตุรัสละตินและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง การทดลองแบบแฟคตอเรียล การทดลองแบบแฟคตอเรียลทั่วไป การถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวิธีพื้นผิวผลตอบสนองขั้นแนะนำ

Introduction to statistics; hypothesis testing; introduction to design of engineering experiments; experiments with a single factor; randomized complete block designs; latin squares and related designs; factorial designs; fractional factorial designs; regression and response surface methodology

31-407-057-001         มาตรวิทยาในงานอุตสาหกรรม

Industrial Metrology   3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-203 ปฏิบัติการวิศวกรรมมาตรวิทยา

Pre-requisite :31-407-051-203 Metrology Engineering Laboratory

มาตรวิทยาเบื้องต้น มาตรฐานและระบบการวัด หน่วยการวัด ความไว ความละเอียด ความผิดพลาดวิธีการวัด มาตรฐานอ้างอิง การสอบกลับ การสอบเทียบมาตรฐาน  มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านการวัดและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องกลและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการวัดและการตรวจสอบเพลา รูคว้าน ความลึกรูเจาะ เกลียว เฟือง ลูกเบี้ยว ความเรียบผิวงาน  การวัดระยะทางด้วยนิวแมติกส์  การวัดด้วยแสงเลเซอร์ การวัด 3 มิติด้วยเครื่องวัด CMM เครื่องวัดเลเซอร์สแกนเนอร์ 3 มิติ ระบบพิกัดและงานสวมมาตรฐานสากล มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

Fundamentals of Metrology; measurement system standard; units of measurement; sensitivity; resolution; standard method of measurement errors; reference standard; traceability; calibration standard; industrial standard measurement and quality assurance products; measuring instruments and various types of monitoring tools used to check the mechanical parts and products; measurement standards and monitoring of shaft; ream hole; drill hole depth; thread, gear, cam; surface roughness;  measuring distances with pneumatics and with laser; measuring 3D with CMM; 3D laser scanner machine; coordinating system and work fit standards; related industrial standards

31-407-057-002         การสอบเทียบและควบคุมคุณภาพการวัดด้านมิติ

Calibration and Quality Control of Dimensional Measurement        3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-203 ปฏิบัติการวิศวกรรมมาตรวิทยา

Pre-requisite :31-407-051-203 Metrology Engineering Laboratory

การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ มาตรฐานการวัด ระบบการวัด ความผิดพลาดวิธีการวัด หลักวิธีการวัดที่ถูกต้อง การวัดที่มีคุณภาพ  การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือวัด การหาค่าความผิดพลาดของการวัด การหาค่าแก้ การหาค่าความไม่แน่นอน การประเมินผลการสอบเทียบ การใช้สถิติในการวัดและตรวจสอบ การรายงานผลการสอบเทียบ การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ์

Dimensional measurement and calibration; measurement standards;measuring system; error measurement methods; principles of accurate measurement; quality measurement;calibration standard; finding faults; finding a solution; finding uncertainty; calibration evaluation; use statistics to measure and monitor; calibration report; maintenance of measuring instruments and equipment

31-407-057-003         โลหการวิศวกรรม

Engineering Metallurgy          3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-205 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ

Pre-requisite : 31-407-051-205 Material Testing Engineering Laboratory

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทางโลหะวิทยา คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ คุณสมบัติของโลหะผสมไดอะแกรมของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ การอบชุบของเหล็ก กรรมวิธีชุบแข็ง

Metallurgical equipment and instruments; mechanical properties of metal; structure of metal and crystallization; deformation of metal; properties of alloy; Fe-Fe3C phase diagram; heat treatment of steel; hardening process

31-407-057-004         พฤติกรรมทางกลของวัสดุ

Mechanical Behavior of Materials      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-205 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ

Pre-requisite : 31-407-051-205 Material Testing Engineering Laboratory

สมบัติทางกลของวัสดุ ทฤษฎีการเคลื่อน กลไกการเพิ่มความแข็งแรงและความแกร่ง การผิดรูปในช่วงพลาสติกของวัสดุผลึกเดี่ยวและพหุผลึก การผิดรูปของวัสดุที่ไม่เป็นผลึก การผิดรูปที่อุณหภูมิสูงของวัสดุที่เป็นผลึก ความล้าของวัสดุและกลศาสตร์การแตกร้าว

Material properties; dislocation theory; mechanism of strength and hardness; plastic deformation of single crystalline material and multi crystalline; deformation of non-crystalline materials; high temperature deformation of crystalline materials; fatigue of materials and cracking mechanics

31-407-057-005         การอบชุบโลหะด้วยความร้อนในงานอุตสาหกรรม

Heat Treatment of Metal for Industrial         3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า การอบชุบผิวแข็งของเหล็กกล้า เครื่องมือที่ใช้ในกรรมวิธีทางความร้อน การควบคุมกระบวนการและคุณภาพ กรรมวิธีทางความร้อน ของเหล็กหล่อ เหล็กเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าทนความร้อน กรรมวิธี ทางความร้อนของโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก

Heat treatment of steel; surface hardening of steel; heat treatment equipment; process and quality control; heat treatment of cast iron; tool steel; stainless steel and hot work tool steel; heat treatment of non-ferrous

31-407-057-006         การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน

Jig and Fixture Design 3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

หลักการออกแบบเครื่องมือ องค์ประกอบการจับงาน การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบชิ้นเป็นอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน อุปกรณ์นำเจาะและจับงานประเภทต่างๆ

Principles of tool design; Jig and Fixture element; operation of parts assembled as an equipment to drill and hold; jig and fixture design; types of jig and fixture

31-407-057-007         การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

Press Tool and Die  Design    3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

กรรมวิธีการตัดโลหะ การออกแบบแม่พิมพ์ตัดชนิดต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ ผลของแรงตัด และการเปลี่ยนรูปร่างชิ้นงานขึ้นรูป

Metal cutting processes; cut off die design in different types of cuts; involve analysis of the effect of cutting force and deformation of work piece forming

31-407-057-008         การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก

Plastic Mold Design    3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : –

Pre-requisite :  –

ชนิดและโครงสร้างพลาสติก กรรมวิธีผลิตภัณฑ์พลาสติก วัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก การออกแบบและวิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีด และแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปตามแบบงานที่ให้มา

Type and structure of plastics; manufacturing processes of plastic products; materials and machines for plastic mold; design and analysis of injection mold and compression mold

31-407-057-009         วิศวกรรมงานเชื่อม

Welding Engineering   3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-202 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น

Pre-requisite : 31-407-051-202 Welding and Sheet Metal Practice

ลักษณะทางกายภาพของการเชื่อมแบบต่างๆ โลหะวิทยางานเชื่อม การบัดกรีแข็ง การบัดกรีอ่อน จุดบกพร่องในงานเชื่อม การทดสอบงานเชื่อม หลักการออกแบบงานเชื่อม  ความเค้นอนุญาตสำหรับงานเชื่อมที่รับแรงคงที่  แรงที่เกิดจากความล้า และแรงแบบผสม การบากรอยเชื่อม ความเค้นตกค้าง การควบคุมการหดตัวและการบิดตัวของงานเชื่อม

Physical characteristics of welding processes; welding metallurgy; hard soldering; soft soldering; welding defects; welding test; welding design principle; allowable stresses for welding involving static loading; fatigue loading; combined loading; providing notched-welding specimens for impact tests; residual stress; controlling contraction and distortion of welding

31-407-057-010         การตรวจสอบและประกันคุณภาพงานเชื่อม

Inspection and Assurance for Welding          3(2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : 31-407-051-202 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น

Pre-requisite : 31-407-051-202 Welding and Sheet Metal Practice

กรรมวิธีการตรวจสอบงานเชื่อม มาตรฐานในการทดสอบแบบไม่ทำลายและการทดสอบแบบทำลาย การวิเคราะห์ สรุปผล และการบันทึกผลการตรวจสอบ หลักการและแนวทางประกันคุณภาพงานเชื่อม ระบบควบคุมคุณภาพ ข้อกำหนดและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม การกำหนดแผนงานและขั้นตอนการสอบงานเชื่อม การประเมินผลงานตามหลักสถิติ การควบคุม การรับรองคุณสมบัติและคุณวุฒิของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมตามหลักสากล การควบคุมความปลอดภัยของบุคลากรในสายงานเชื่อมและเก็บรักษาข้อมูล

Welding inspection method; non-destructive and destructive testing standards; analysis, conclusion and recording inspection results; welding assurance methods and principles; quality control systems; specification and standards involving welding quality control; plans and procedures determination for welding inspection; evaluation results by statistic; controlling, qualifying personnel involving international welding; safety controlling of welding personnel; and record keeping