หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

(Download ไฟล์หลักสูตร)

1.  ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

                             Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย               วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

          2.2  ชื่อย่อภาษาไทย                วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

          2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ           Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

          2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            B.Eng.(Industrial Engineering)

3. วิชาเอก

          3.1  วิศวกรรมอุตสาหการ  (Industrial Engineering)

          3.2  วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering)

4. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                       149        หน่วยกิต

      Total Credits at least                                                                               Credits

5. โครงสร้างหลักสูตร

       Curriculum Structure

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     General Education   Credits
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
       Social Sciences   Credits
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
       Humanities   Credits
1.3  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
       Languages   Credits
1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
       Sciences and Mathematics   Credits
2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต
       Major Courses   Credits
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 51 หน่วยกิต
       Basic Courses   Credits
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
         Basic Courses in Mathematics and Sciences   Credits
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 30 หน่วยกิต
         Basic Courses in Engineering   Credits
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต
         Specific Courses   Credits
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 50 หน่วยกิต
         Compulsory Courses in Engineering   Credits
         1) วิชาหลักทางวิศวกรรม 28 หน่วยกิต
               Main Engineering Courses   Credits
         2) วิชาบังคับของวิชาเอก 22 หน่วยกิต
                Major Compulsory Courses   Credits
                2.1) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ    
                         Major Subjects in Industrial Engineering
                2.2) วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต    
                         Major Subjects in Production Engineering
2.2.2กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมของวิชาเอก 12 หน่วยกิต
       Major Elective Courses in Engineering   Credits
         1) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ    
             Major Subjects in Industrial Engineering
         2) วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต    
             Major Subjects in Production Engineering
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       Free Electives   Credits

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *